landing page templates

LŐSZEREK SZÁLLÍTÁSA

Az ADR betartandó részei az 1.4S alosztályba tartozó robbanóanyagok és tárgyak szállítása során

Az 1.4S alosztályba tartozó robbanóanyagok és tárgyak az ADR 3.2 fejezet „A” táblázatának (15) oszlopában a 4-es szállítási kategóriába vannak sorolva. Az ADR 1.1.3.6.3 pontban szereplő táblázatban a 4-es szállítási kategóriához a szállítóegységenkénti legnagyobb össztömeg: „korlátlan”.
Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességből adódó (1.1.3.6 bekezdés) szállítás esetében az 1.1.3.6.2 pont határozza meg, hogy az ADR mely részeit kell betartani, és melyek azok amelyeket nem.
Az előírások röviden összefoglalva:

Az 1.4S alosztályba tartozó robbanóanyagok és tárgyak az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerint korlátlan mennyiségben mentesítve szállíthatók.

Oktatás

A szállításban résztvevő személyeket megfelelő képzésben kell részesíteni. Az oktatást csak olyan ADR tanácsadó végezheti, akinek a megfelelő áruosztályra érvényes tanácsadói bizonytványa van és szerepel a hatóság nyilvántatásában.

Csomagolás

Az árut minősített csomagolásba kell csomagolni. A robbanóanagokat és tárgyakat a feladásra kész állapotban (becsomagolva) kell besorolni az ADR 2.2.1 szakasza szerint.
Ha az ADR-ben nincs ellentétes előírás, az 1 osztály anyagaihoz használt csomagolóeszközöknek (IBC-knek és nagycsomago¬lások¬nak) a közepes veszélyre vonatkozó előírásoknak (II csomagolási csoport, „Y” jelölés) kell megfelelniük.
Az 1 osztály áruihoz használt minden csomagolóeszközt úgy kell tervezni és kivitelezni, hogy: 

a) a robbanóanyagok és robbanótárgyak védve legyenek, ne szabadulhassanak ki, és normális szállítási feltételek között, beleértve a várható hőmérséklet-, páratartalom- vagy nyomásváltozásokat, a nem szándékos begyújtás vagy beindulás veszélye ne növekedjen;

b) a teljes küldeménydarab normális szállítási feltételek mellett biztonságosan kezelhető legyen; és

c) a küldeménydarabok ellenálljanak azon halmazolási terhelésnek, amelynek a szállítás során várhatóan ki lehetnek téve, úgy, hogy ne növekedjen a robbanóanyag által képviselt veszély, a csomagolások árumegtartó funkciója ne szenvedjen kárt és ne deformálódjanak olyan mértékben vagy módon, ami azután csökkenti szilárdságukat vagy a halmaz instabilitását okozná.

Szegek, kapcsok és más fém zárószerkezetek, amelyek nincsenek védőbevonattal ellátva, nem hatolhatnak be a külső csomagolás belsejébe, hacsak a belső csomagolás nem védi kellőképpen a robbanóanyagokat és robbanótárgyakat a fémmel való érintkezéstől.
A belső csomagolásoknak, távtartóknak, párnázó- (tömítő-) anyagoknak, valamint a robbanóanyagok vagy robbanótárgyak elrendezésének a küldeménydarabokban olyannak kell lennie, ami megakadályozza hogy a robbanóanyag szabaddá váljon a külső csomagolás belsejében normális szállítási feltételek mellett. Meg kell akadályozni, hogy a tárgyak fém alkatrészei a fém csomagolóeszközökkel érintkezésbe kerülhessenek. A robbanóanyagot tartalmazó olyan tárgyakat, amelyek nincsenek külső burkolatba helyezve, el kell választani egymástól, hogy megakadályozzuk a súrlódást és a felütközést. Erre a célra a belső vagy a külső csomagolást megosztó párnázó válaszfalak, fészkek vagy tartályok használhatók.

Egybecsomagolás

Különböző UN-szám alá tartozó robbanóanyagok és tárgyak esetében be kell tartani az egybecsomagolásra vonatkozó feltételeket:

MP2 Más árukkal nem csomagolható egybe

MP23 Egybecsomagolható az azonos UN szám alá tartozó tárgyakkal.
Nem csomagolható egybe az 1 osztály más UN száma alá tartozó áruival, kivéve
a) a saját gyújtószerkezetüket, feltéve, hogy a gyújtószerkezet normális szállítási feltételek mellett nem lép működésbe;
b) ha az MP24 különleges előírás megengedi.
Nem csomagolható egybe más osztályok áruival és olyan árukkal, amelyek nem tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá. Ha az árukat e különleges előírás szerint egybecsomagolják, tekintetbe kell venni a küldeménydarabok besorolásának esetleges módosítását a 2.2.1.1 bekezdés alapján. Az áru bejegyzésére a fuvarokmányba lásd az 5.4.1.2.1 b) pontot.

MP24 Egybecsomagolható a következő táblázatban található UN számok alá tartozó árukkal a következő feltételekkel:
- amennyiben a táblázatban A betű van feltüntetve, az árukat az ezen UN számok alá tartozó árukkal mindenféle tömegkorlátozás nélkül egy küldeménydarabbá szabad egyesíteni;
- amennyiben a táblázatban B betű van feltüntetve, az árukat az ezen UN számok alá tartozó árukkal legfeljebb 50 kg robbanóanyag össztömegig szabad egyesíteni.

Ha az árukat e különleges előírás szerint egybecsomagolják, tekintetbe kell venni a küldeménydarabok besorolásának esetleges módosítását a 2.2.1.1 bekezdés alapján. Az áru bejegyzésére a fuvarokmányba lásd az 5.4.1.2.1 b) pontot. 

Feladás

Jelölés, bárcázás 

UN-szám

Minden küldeménydarabon jól látható módon és tartósan fel kell tüntetni a benne levő veszélyes áru UN számát, amely elé az „UN” betűket kell írni. A 30 liternél nagyobb űrtartalmú, ill. a 30 kg-nál nagyobb nettó tömegű küldeménydarabokon UN számnak és az „UN” betűknek legalább 12 mm magasnak kell lenniük. A legfeljebb 30 kg nettó tömegű küldeménydarabokon, kivéve a legfeljebb 5 kg-os küldeménydarabokat, amelyeken alkalmas méretűnek kell lenniük. 

Helyes szállítási megnevezés

Az 1 osztály áruit tartalmazó küldeménydarabokon kiegészítésképpen fel kell tüntetni a 3.1.2 szakasz szerinti helyes szállítási megnevezést. Ezt a jelölést jól olvasható módon és maradandóan a kiindulási ország valamely hivatalos nyelvén kell feltüntetni, és ha ez a nyelv nem az angol, a francia vagy a német, akkor vagy angolul, vagy franciául, vagy németül is fel kell tüntetni, kivéve, ha a szállításban érintett országok közötti megállapodások mást írnak elő.

Bárca

A csomagokat el kell látni az 1.4S bárcával. Az előírt mintáknak pontosan megfelelő, letörölhetetlen veszélyességi jelölések is alkalmazhatók a veszélyességi bárcák helyett.  

Minden bárcát
a) a küldeménydarab egyazon felületére kell elhelyezni, ha ezt a küldeménydarab méretei lehetővé teszik; az 1 osztály anyagait tartalmazó küldeménydaraboknál a helyes szállítási megnevezés közelében;

b) úgy kell a küldeménydarabra elhelyezni, hogy sem a csomagolás valamely része, vagy tartozéka, sem másik bárca vagy jelölés ne takarja vagy ne fedje el; c) egymás mellé kell elhelyezni, ha egynél több bárca van előírva.

Ha a küldeménydarab alakja szabálytalan vagy a küldeménydarab túl kicsi ahhoz, hogy a bárca megfelelően elhelyezhető legyen, a bárca egy biztonságosan rögzített függőcímkére is ragasztható, vagy más alkalmas módon a küldeménydarabhoz erősíthető.
A bárcáknak a szín, a jelkép és a forma tekintetében az 5.2.2.2.2 pontban látható bárcákkal (melléklet ábra) kell megegyezniük. Elfogadhatók azonban a többi közlekedési alágazatra előírt hasonló bárcák is, amelyeken csak olyan, apró eltérések vannak, amelyek a bárca nyilvánvaló jelentését nem befolyásolják.
Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a bárcák méretei csökkenthetők, feltéve, hogy a jelkép és a bárca egyéb elemei jól láthatók maradnak. A belső vonal távolságának azonban a bárca szélétől ekkor is 5 mm-nek kell lennie, a vonal vastagságának pedig legalább 2 mm-nek. A gázpalackoknál használt bárcák méreteire az 5.2.2.2.1.2 pont előírásait kell betartani.
Az 1.4, 1.5 és 1.6 alosztály bárcáinak felső felén az alosztály száma, az alsó felén az osztály száma és az összeférhetőségi csoport betűje van.

Egyesítőcsomagolás

Amennyiben az egyesítőcsomagolásban levő minden veszélyes árufajta 5.2 fejezetben előírt jelölése és bárcája (kivéve az 5.2.1.3 – 5.2.1.6, az 5.2.1.7.2 – 5.2.1.7.8, és az 5.2.1.10 bekezdés szerintieket) kívülről nem látható, az egyesítőcsomagolást meg kell jelölni:

i. az „EGYESÍTŐCSOMAGOLÁS” felirattal. Az „EGYESÍTŐCSOMAGOLÁS” felirat betűinek legalább 12 mm magasnak kell lenniük. A feliratot a kiindulási ország valamelyik hivatalos nyelvén kell feltüntetni, és ezenkívül, ha ez a nyelv nem az angol, a francia vagy a német, akkor angol, francia vagy német nyelven is fel kell tüntetni, kivéve, ha a szállításban érintett országok közötti megállapodások mást írnak elő.

ii. az egyesítőcsomagolásban lévő minden veszélyes áru UN számával és az egyéb jelölésekkel és bárcákkal, ahogy azt az 5.2 fejezet a küldeménydarabokra előírja (kivéve az 5.2.1.3 – 5.2.1.6, az 5.2.1.7.2 – 5.2.1.7.8, és az 5.2.1.10 bekezdés szerintieket). Minden előírt bárcát és jelölést csak egyszer kell feltüntetni, ill. elhelyezni.

Fuvarokmány

Az ADR által szabályozott minden szállításnál az árut az előírt okmányoknak kell kísérniük!

A fuvarokmány tartalmi követelményei:

a) az UN szám, amely elé az „UN” betűket kell írni;
b) a helyes szállítási megnevezés, amint azt a 3.1.2 szakasz meghatározza, szükség esetén a zárójelbe tett műszaki megnevezéssel kiegészítve
c) az 1 osztály anyagai és tárgyai esetén a 3.2 fejezet „A” táblázat 3b oszlopában található osztályozási kódot (1.4S).
d) küldeménydarabok szállítása esetén a küldeménydarabok számát és fajtáját. A csomagolóeszköz UN kódjelét csak a küldeménydarab-fajta leírásának kiegészítése-ként lehet használni [pl. egy láda (4G)];
e) a veszélyes árunkénti összes mennyiséget (térfogatban, bruttó vagy nettó tömegben) az azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez és – ha van – csomagolási csoporthoz tartozó árunként; Az 1.1.3.6 bekezdést alapján mentesített szállítások során a szállított veszélyes áru összmennyiségét szállítási kategóriánként kell megadni a fuvarokmányban.
Ezen kívűl fel kell tüntetni:
- az összes robbanóanyag-tartalom nettó tömegét (kg-ban) az eltérő UN számú anyagonként vagy tárgyanként;
- az összes robbanóanyag-tartalom (tárgyak esetében a robbanóanyag-tartalom a tárgyban levő robbanóanyagot jelenti.) nettó tömegét (kg-ban) a fuvarokmányban szereplő összes anyagra vagy tárgyra.
f) a feladó nevét és címét;
g) a címzett(ek) nevét és címét.
h) az esetleges külön megállapodás rendelkezéseinek megfelelő nyilatkozatot.
i) a 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopában feltüntetett alagútkorlátozási kódot – ha van – nagybetűkkel, zárójelben feltüntetve. Az alagútkorlátozási kódot nem kell a fuvarokmányban feltüntetni, ha előzetesen ismert, hogy a szállítás nem halad át olyan alagúton, amelyben a veszélyes áru szállítására korlátozás van.

Az előírt információk helye és sorrendje a fuvarokmányban tetszőleges, azonban az a), b), c) és i) pont szerinti adatokat ebben a sorrendben [azaz a), b), c), i) sorrendben] kell beírni, minden más információ közbeszúrása nélkül, kivéve, amit az ADR előír.

Ilyen bejegyzés például: UN0012 KÉZIFEGYVER TÖLTÉNYEK 1.4S, (E)

Szállítás

Jármű

Nem szükséges EXII vagy EXIII típusú jármű a szállításhoz. 

Jármű megjelölése

Nem szükséges a járművet nagybárcával és narancssárga táblával megjelölni. 

Felszerelés

Csak 1 db 2 kg-os ABC tüzek oltására laklamas tűzoltókészülék szükséges.
Ha járművön van hordozható világítókészülék - nem szükséges, hogy legyen -, akkor az meg kell feleljen az ADR előírásainak: nem lehet rajta olyan fémfelület, amely szikrát okozhat.
Egyéb felszerelés nem szükséges a szállításhoz. 

Gépjárművezető

A gépjárművezető csak az ADR 1.3 fejezet szerinti oktatással kell rendelkezzen. Ezt az oktatást, csak olyan ADR tanácsadó tarthatja, akinek az 1 osztályra érvényes tanácsadói bizonyítványa van. 

Közbiztonság

A veszélyes áru szállításban résztvevő vállalkozások nem kell közbiztonsági tervet készítsenek, ha kizárólag mentesítve a következő UN-számokka jelzett áruk szállításában vesznek részt: UN0012, 0014,0044, 0055, 0070, 0105, 0110, 0131, 0173, 0174, 0193, 0323, 0337, 0345, 0349, 0367, 0368, 0373, 0376, 0384, 0404, 0405, 0432, 0445, 0454, 0455, 0460, 0481, 0506, és 0507 tételek alá tartozó robbanó tárgyak. A vállalkozások esetében minden esetben viszsgálni kell, hogy egyéb áruosztályok, vagy egyéb UN-számokka jelzett veszélyes áruk miatt nem szükséges-e a közbiztonsági terv készítése.

A járművek felügyelete

A 8.4 fejezet előírásait csak akkor kell betartani, ha egy járművel az 1 osztály anyagaiból és tárgyaiból a következőknél nagyobb össztömegű robbanóanyagot szállítanak:
- 1.4 alosztály, az alább felsoroltak kivételével: 50 kg
- 1.4 alosztály UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 és 0500 tételei: 0 kg
Különböző áruk együvérakása esetén a szállított anyagokra, ill. tárgyakra vonatkozólegalacsonyabb értéket kell betartani az egész rakományra.
Ezen kívül minden rosszindulatú beavatkozás megakadályozása érdekében, ill. azért, hogy kár vagy tűz esetén a gépkocsivezetőt és az illetékes hatóságokat riasztani lehessen, ezeket az anyagokat és tárgyakat állandó felügyelet alatt kell tartani.

Árurakodás

Tilos:
a) lakott területen belüli közterületen árut be-és kirakodni az illetékes hatóságok külön engedélye nélkül;

b) lakott területen kívüli közterületen árut be-és kirakodni anélkül, hogy erről az illetékes hatóságokat előzetesen értesítették volna, hacsak nem biztonsági okból van szükség sürgős rakodásra.

Ha az árukezelést bármilyen okból is közterületen kell végezni, a különböző anyagokat és tárgyakat a veszélyességi bárcáknak megfelelően el kell különíteni egymástól.

ADR tanácsadó

A kizárólag mentesítve szállító vállalkozásoknak nem szükséges ADR tanácsadót kinevezni a 25/2014 (IV. 30.) NFM rendelet 2§-a értelmében. 

CSAK EGY UGRÁS A
WEBSHOP

Letölthető a részletes oktatási tematika a lőszerek szállításáról

Ezt olvasta már?

A hulladék ötven árnyalata

Minden vállalkozásnál képződik hulladék aeroszolos flakon, ha máshol nem, akkor a karbantartóknál. Ezeket kiürítésük után hulladékként kell elszállítani, de ez a hulladék az ADR hatálya alá is tartozik. Ha ön is belefutott már abba, hogy nem tudta hogyan adja fel.

A veszélyes áru jelölése

Hogyan kell jelölni a veszélyes árukat? Milyen bárcák feliratok kerülnek a dobozra? Kell-e helyzetjelző nyilakat feltenni a dobozra, és ha kell akkor hova? Ilyen és ehhez hasoinló kérdésekre találja meg a választ cikkünkben.

Korlátozott mennyiségben

Röviden összefoglaljuk amit a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk csomagolásáról tudni kell.

ADR tanácsdó

Szakács Péter

Elérhetőség

p.szakacs@toxichem.hu

+36 (30) 999 7782

Irodánk

6724 SZEGED

Pulz u. 46b.